1     معرفی دستور Alias Name و ساختار آن

  2    معرفی دستور WHERE در SQL

-          معرفی دستور Alias Name و ساختار آن

 

 

 

اگر بخواهید برای ستون های جدید اضافه شده (که بی نام هستند)اسم بگذارید یا نام ستون های قبلی را عوض کنید از دستور Alias Name ( تنها برای ستون نیست ، برای جدول و ...هم می توان استفاده کرد)استفاده کنید.

مثال :

      ستون های اضافی فقط به صورت گزارش هستند و در پایگاه داده و جداول آن تأثیری نمی گذارند .

      ما همیشه اطلاعات را از جدول پایگاه داده نمی خوانیم برای همین از دستور FROM مانند نمونه استفاده نمی کنیم.(ولی اگر اطلاعات را از جدول بخوانیم باید از دستور FROM استفاده کنیم.)

                                           

      بعضی از کلمات را که کلیدی هستند باید با حروف بزرگ بنویسید.

 

      شما اگر بخواهید نام یک ستون را SELECT بگذارید چون SELECT دستور کلیدی است باید از [ ] استفاده کنید :

      همچنین می توانید نام یک ستون را فارسی بنویسید . مانند نمونه :

-           معرفی دستور WHERE در SQL

ما برای قرار دادن شرط از دستور WHERE استفاده می کنیم. دستور WHERE دارای یک سری Logical Operators به صورت زیر است:

      قبل از مقادیر رشته ای باید N به معنی Unicode را قرار دهید.

مثال ) Query بنویسید که تمام آنهایی که اسمشانMehri  و سنشان بالای 22 هست را نشان دهد :

      اگر به جای AND ، OR قرار دهید ، خروجی تمام آنهایی را نشان می دهد یا اسمشان Mehri و یا سنشان بالای 22 است.

مثال )Query  بنویسید که اطلاعات آنهایی را که سنشان 20 ، 23 ، 25 است را نشان دهد؟

 

      ولی اگر بیشتر باشد استفاده از دستور بالا مشکل است به همین دلیل از اپراتور IN به صورت زیر استفاده می کنیم :