1   نحوه نوشتن Query جدید در محیط SQL Server 2008

2      آشنایی با ساختار دستور SELECT

3      آشنایی با دستور TOP و حالت های مختلف آن

4      آشنایی با دستور DISTINCT

5      آشنایی با ستون های محاسباتی

-          نحوه نوشتن Query جدید در محیط SQL Server 2008

 

 

برای ایجاد Query جدید در محیط SQL Server 2008 روی دکمه New Query طبق شکل زیر کلیک می کنیم :

-          آشنایی با ساختار دستور SELECT

دستور SELECT دارای تعدادی Syntax (نحوه نگارش) به صورت زیر است :

فرض کنید یک جدول طبق جدول زیر در محیط SQL Server 2008 ایجاد کرده ایم:

قبل از نوشتن Query درمحیط  SQL Server باید پایگاه داده مورد نظر را (که می خواهیم از آن اطلاعات بگیریم ) طبق شکل زیر فعال کنیم :

علاوه بر آن با استفاده از دستور USE هم می توان پایگاه داده موردنظر را فعال کرد :

برای مثال : یک Query ساده برای جدول students :

برای اجرا کردن باید طبق شکل زیر عمل کنیم :

      می توان یک قسمت از بدنه Query  را با High Light کردن به صورت جداگانه اجرا کرد.

      در زمان نوشتن Query می توانید نام ستون ها را به ترتیب ننویسید.(بنابراین جا به جا کردن و ترتیب فرقی ندارد.)

      می توانید در زمان نوشتن Query  نام ستون ها را تکراری بنویسید و یا نام یک ستون را چند بار بنویسید.

      برای نمایش تمام ستون های جدول مورد نظر می توانید به جای نوشتن نام تمامی ستون ها از * استفاده کنید.(با ترتیب Data Base )(همچنین میتوانید  قبل یا بعد از * نام ستون موردنظر را بنویسید)

-   آشنایی با دستور TOP و حالت های مختلف آن

حالت اول : دادن عدد ثابت. به عنوان مثال دستور زیر 3 سطر اول جدول student را به ما نشان می دهد.

حالت دوم : دادن درصد با استفاده از دستور PERSENT است.به عنوان مثال دستور زیر 25% از جول مورد نظر را نشان میدهد.

-            آشنایی با دستور DISTINCT

از دستور DISTINCT برای حذف کردن سطرهای تکراری استفاده می کنیم.(این دستور سطرهایی را حذف می کند که کاملا در تمام ستون ها تکراری باشند.) مانند دستور زیر :

 

-          آشنایی با ستون های محاسباتی

 ستون های محاسباتی مانند نمونه :

 

      به عنوان مثال اگر بنویسید 2 + f name اجرا نمی شود و خطا می دهد چون عدد مقدار int است و نمی تواند به مقدار رشته ای بچسبد به همین دلیل برای تبدیل مقادیر عددی int  به رشته آنها را    قرار دهید. طبق زیر: