ابتدا برای استفاده از پایگاه داده مورد نظر از دستور زیر استفاده می کنیم.

دستور USE:

USE UniDB

GO

دستور SELECT : برای انتخاب داده های مورد نظر به کار می رود.

SELECT

          [ Column _ list]

FROM

          [  ....  , Data_Source ( Table , Viwe )]

WHERE

          [ Conditions]

ORDER BY

          [  Column _ lists]

FROM  و WHERE  و ORDER BY  اختیاری می باشند .

برای انتخاب همه ستون های جدول از «*» استفاده می کنیم. همچنین می توانیم نام همه ستون ها را بنویسیم.

ترتیب ستون های نمایش داده شده را می توان تغییر داد. همچنین می توان ستونی را به صورت تکراری نمایش داد.

دستور TOP: برای نمایش تعدادی سطر در بالای جدول از TOP استفاده کرد.

SELECT    TOP    (n)

 

همچنین می توان به جای تعداد سطر ها، درصدی از سطرها را انتخاب نمود.

SELECT    TOP    20%   PERSENT

دستور DISTINCT: برای حذف سطرهای تکراری در نمایش جدول از این دستور استفاده می کنیم.

SELECT          DISTINCT 

نام ستون                        

FROM

                                                                                                           نام جدول

اگر در قسمت ستون های این دستور نام بیش از یک ستون وارد شود، باید حتماً همه آن ستون ها یکسان باشند تا آن سطر حذف شود.

در Query نویسی می توان ستون های محاسباتی ایجاد کرد.

SELECT

Age, Age * 2, Age + ID, “Welcom”, 6-7/11*8+9

FROM

Students

http://reza9710.persiangig.com/image/111.png